Pozostałe

Niskie dochody to główna bariera rozwoju talentów dzieci.

Jak wynika z badania, niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci, a wydatki na cele związane z edukacją ciągle rosną. Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin, uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”.


Wciąż, nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Fundacja Świętego Mikołaja wraz z Instytutem IMAS przeprowadziła ogólnopolskie badanie Polaków na temat równych szans rozwoju wśród dzieci w Polsce. Nadal nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Jak deklarują respondenci istotną rolę w rozwoju dzieci według Polaków odgrywa również szkoła. Zdaniem 74% z nich wspieranie rozwoju talentów dzieci jest właśnie zadaniem placówki.

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, aż 75% Polaków uważa, że niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci. To właśnie dochód był wskazywany jako czynnik warunkujący dostęp do rozwoju dzieci (67% wskazań) bardziej niż indywidualne wrodzone talenty dziecka (55%), wewnętrzną motywację do rozwijania siebie (54%), miejsce zamieszkania (53%), wartości wychowawcze w rodzinie (50%) czy szkołę, do której uczęszcza dziecko (49%) i grupę rówieśniczą (25%).

W zeszłym roku wg ustaleń CBOS rodzic na początku roku szkolnego ponosił koszt 1139 zł na jedno dziecko. Miesięcznie średnio 571 zł opłacając zajęcia, korepetycje i kursy. Przy obecnej inflacji wydatki na cele związane z edukacją dzieci znów mogą wzrosnąć. Rodziny uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny w których jest osoba chora czy niepełnosprawna, a często i samotne mamy nie mają możliwości ponieść takich kosztów. Rozwarstwienie edukacyjne zatem zamiast maleć, rośnie.     

Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”. Akcja ma na celu zbiórkę jak największych środków, w jak najkrótszym czasie, na stypendia dla zdolnych dzieci potrzebujących pomocy w tym roku szkolnym. – wyjaśnia Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

 

W ramach akcji Fundacja chcę połączyć szkoły z darczyńcami, którzy solidarnie chcą pomagać dzieciom. Akcja potrwa od 1 do 19 września. A już w październiku do zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin trafi pierwsza transza rocznego stypendium. Stypendium jest narzędziem pozwalającym wyrównywać szansę na rozwój dla dzieci, które już wyróżniły się uzdolnieniami, są zaangażowane społecznie i zdeterminowane do pracy nad sobą, a jedynie sytuacja materialna rodziny uniemożliwia im rozwinięcie talentów.

 

Szkoła biorąca udział w akcji „Stypendium na dobry początek” otrzymuje od Fundacji:

– na start kwotę 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla swojego zdolnego ucznia w potrzebie,

– dedykowane subkonto, na które mogą wpłacać lokalni darczyńcy (absolwenci, zamożniejsi rodzice, lokalni przedsiębiorcy, sąsiedzi itp.) – 100% tych wpłat zostanie przekazane na stypendia dla dzieci w tej konkretnej szkole,

– w ramach akcji każda złotówka która wpłynie na stypendialne subkonto szkoły zostanie potrojona przez Fundację Świętego Mikołaja,

– gotowy system obsługi stypendiów w swojej szkole (przygotowane regulaminy i wzory dokumentów, portal do zarządzania stypendiami, materiały promocyjne).

 

Fundacja Świętego Mikołaja już od 25 lat wspiera dzieci, a od 2010 roku prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, który jest dedykowany właśnie dzieciom zdolnym i zaangażowanym,  z rodzin niezamożnych. W poprzednim roku szkolnym pomocą stypendialną objętych zostało prawie 300 dzieci, a Fundacja przekazała ponad 600 000 zł na ten cel.   

 

* Źródło: Omnibus Online (IMAS International), lipiec 2023, n=1014, sondaż CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków od 18 do74 lat (w oparciu o pięć cech demograficznych wg GUS).

 

O Fundacji Świętego MikołajaFundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku. 

rozwoju

 


Reklama internetowa – najlepszy sposób na promocję firmy!