Biznes

Trzy czwarte firm wdraża ESG, ale czy robią to dobrze?

Wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju stanowi priorytet dla 73 proc. firm, wynika z badania CBRE „Organizacja ESG. Czy jesteśmy w Polsce gotowi na strategie zrównoważonego rozwoju?”. Związane z tym działania realizowane w organizacjach to przede wszystkim przestrzeganie zasad compliance, wspieranie dobrostanu i zarządzanie odpadami, a zaangażowane w nie są głównie zarząd, dział marketingu i PR oraz dział zakupów. Mały udział mają HR i finanse. Zdaniem ekspertów CBRE może to oznaczać, że aspekt społeczny, taki jak wspieranie różnorodności czy wyrównywanie szans w miejscu pracy, jest zaniedbywany.


Firmy, w których wdrażana jest strategia ESG, deklarują przykładanie podobnej wagi do każdego z jej aspektów, a więc środowiskowego, społecznego i zasad zarządzania. I faktycznie zdecydowana większość z nich podejmuje konkretne działania we wszystkich obszarach. Jak wynika z naszego badania, 86 proc. zmniejsza produkcję odpadów poprzez segregację i recycling, 85 proc. dba o dobrostan, a 83 proc. przestrzega polityki compliance. Jednak nie jest to wystarczające. Cele ESG powinny być nie tylko zintegrowane z biznesowymi, ale także dotyczyć niemal każdego działu w organizacji. W tym kontekście niepokojący jest mały udział działów HR i finansów, z których tylko jedna trzecia jest zaangażowana w te procesy. Może to wskazywać, że aspekt społeczny, dotyczący sfery kulturowej organizacji, a w praktyce budowy kultury współodpowiedzialności za rezultaty strategii zrównoważonego rozwoju, jest albo zaniedbywany, albo wciąż nie jest kojarzony z ESG – mówi Małgorzata Niewińska, Dyrektor, Head of Corporate Consulting, CBRE.

Wśród respondentów badania CBRE ponad połowa (56 proc.) przyznaje, że nie angażuje się w prace nad strategią zrównoważonego rozwoju w swojej firmie. Dodatkowo wciąż nie we wszystkich organizacjach wdrażających ESG znajduje się dział lub stanowiska odpowiedzialne jedynie za ten obszar. Zajmuje się tym przede wszystkim zarząd, co zadeklarowało 65 proc. badanych, a także marketing i PR oraz dział zakupów (po 62 proc.). Zaangażowana jest również logistyka (56 proc.) i sprzedaż (50 proc.). W najmniejszym stopniu udział w tworzeniu strategii ESG przypada działom: IT (16 proc.), finanse (31 proc.) oraz HR (33 proc.).

 

ESG do budowania reputacji

Przy tworzeniu strategii ESG w firmach zarząd współpracuje najczęściej z działami PR i marketingu, co może oznaczać, że wciąż w znacznej części stanowi ona narzędzie do budowania wizerunku organizacji. Zaangażowani są także przedstawiciele obszaru zakupów, co jest związane ze strefą compliance, polityką zrównoważonych zakupów oraz antykorupcyjną, a także kodeksem etycznym dla dostawców. Z kolei udział logistyki wynika przede wszystkim ze znacznego udziału transportu i floty w śladzie węglowym organizacji i jego ograniczaniu. Ten dział jest także związany z recyklingiem i zamkniętym obiegiem odpadów. Obszary HR i finansów to głównie odpowiedzialność za przyjazne i zdrowe środowisko pracy, sprawiedliwość społeczną i równość szans, np. wyrównywanie wynagrodzeń, dostęp do stanowisk zarządczych czy edukacji, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.   

Jak wynika z naszego badania, stopień zaangażowania w strategię zrównoważonego rozwoju w firmie wyraźnie zależy od wieku i stanowiska. Osoby starsze, na stanowiskach zarządczych, częściej zajmują się kwestiami ESG. Tymczasem wykluczanie młodszych pracowników na niższych stanowiskach nie sprzyja budowaniu kultury współodpowiedzialności i realizacji tych celów w sposób przyszłościowy i długofalowy – dodaje Małgorzata Niewińska z CBRE.

 

METODOLOGIA

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów ankietowych udostępnionych respondentom online. Trwało od grudnia 2022 roku do marca 2023 roku. W badaniu wzięło udział 385 respondentów, repezentujących różne firmy, stanowiska oraz departamenty w strukturze organizacyjnej oraz zróżnicowany poziom zaangażowania w inicjatywy ESG. Próba obejmowała kilkanaście organizacji, działających w kluczowych sektorach biznesowych na rynku polskim.